ببینید | طعنه سنگین مجری صدا و سیما به دولت رئیسی

مجری تلویزیون در شبکه افق خطاب به ،ت سیزدهم با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران گفت: خیلی در زمینه مسکن موفق بودید که حق مسکن کارگران را ثابت نگه داشتید؟ منبع: صداوسیما

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1902008/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C